ทิศทางเทคโนโลยี
Uncategorized

ทิศทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีแห่งอนาคต จะเป็นอย่างไร?

แนวโน้มและ ทิศทางเทคโนโลยี การเติบโตในอนาคต

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นถูกพัฒนาขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็ว
วันนี้เราจะไปพาทุกคนไปดู ทิศทางเทคโนโลยี เทรนด์แห่งอนาคตอันใกล้นี้ ไปดูกันเลย!

เตรียมตัวให้พร้อมกับ ทิศทางเทคโนโลยี แนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มที่จะพัฒนา คอมพิวเตอร์ ให้มีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์ เช่น การเข้าภาษาสื่อสารของมนุษย์ โครงข่ายประสาทเทียม ระบบจำลอง ระบบเสมือนจริง โดยพยายามนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อลดข้อผิดพลาดและป้องกันไม่ให้นำไป ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย โดย เทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่คาดการณ์ว่าจะเป็นเทรนด์สำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ขั้นสูง , หุ่นยนต์ , ระบบอัตโนมัติต่างๆ เป็นต้น

แนวโน้มในด้านบวก

  • การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ช่องทางการดำเนินธุรกิจ เช่น การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การผ่อนคลายด้วยการดูหนัง ฟังเพลง และบันเทิงต่างๆ เกมออนไลน์
  • การพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังและตอบเป็นภาษา พูดได้ อ่านตัวอักษรหรือลายมือเขียนได้ การแสดงผลของคอมพิวเตอร์ได้เสมือนจริง เป็นแบบสามมิติ และการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เสมือนว่าได้อยู่ในที่นั้นจริง
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ฐานความรู้ เพื่อพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญและการจัดการความรู้ ส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษา

แนวโน้มด้านลบ

  • ความผิดพลาดในการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เกิดขึ้นจากการออกแบบและพัฒนา ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบและสูญเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา
  • การละเมิดลิขสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา การทำสำเนาและลอกเลียนแบบ
  • การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การโจรกรรมข้อมูล การล่วงละเมิด การก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์

ทิศทางเทคโนโลยี

ทำความรู้จักกับ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

“ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)” เป็นสาขาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความรู้ความเข้าใจที่ปกติเชื่อมโยงกับความฉลาดของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในการตอบสนองกับความต้องการของมนุษย์ได้ ให้มีพฤติกรรมเลียนแบบมนุษย์ มีความเข้าใจภาษามนุษย์ รับรู้ได้และตอบสนองด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรมและภาษามนุษย์ เช่น การเรียนรู้ การสร้าง และการจดจำภาพ เป็นต้น เทคโนโลยี AI สามารถตอบสนองต่อการสนทนาของมนุษย์โดยมีความหมายเข้าใจได้ สามารถสร้างภาพและข้อความต้นฉบับ และสามารถตัดสินใจตามข้อมูลที่ป้อนให้ได้แบบเรียลไทม์

ระบบปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่

  1. ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)
  2. โครงข่าย ประสาทเทียม (Artificial Neural Network)
  3. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
  4. ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ (Robotics)

แนวโน้มของ เทคโนโลยี กับการสื่อสารและการศึกษา จะมีทิศทางเป็นอย่างไร?

ทิศทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีการสื่อสารทุกที่ ทุกเวลา หรือ “ยูบิควิตัสเทคโนโลยี (Ubiquitous technology)” สังคมยูบิควิตัส (Ubiquitous society) หรือ ยูบิคอมบ์ (Ubicomp) เป็นทำให้เกิดสภาพแวดล้อมของการสื่อสารใหม่และเป็นแนวโน้มของสังคมสารสนเทศ ยูบิควิตัส เป็นภาษาลาติน มีความหมายว่า อยู่ในทุกแห่ง หรือ มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง มาร์ค ไวเซอร์ (Mark Weiser) แห่งศูนย์วิจัย Palo Alto ของบริษัท Xerox ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำนิยาม “ยูบิควิตัสคอมพิวติง” ไว้ว่า เราสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ทุกหนทุกแห่ง-สภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ไม่ว่าจะอยู่ในที่แห่งใด

ส่วน เทคโนโลยีแห่งการศึกษาในอนาคต ได้แก่ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI (Computer Aided Instruction) เทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าขึ้นทำให้รูปการเรียนที่จำกัดด้วยชั้นเรียน ขนาดเล็กกลายเป็นการเรียนด้วยระบบการสื่อสารทางไกลหรือโทรศึกษา (tele-education) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ การนำ เทคโนโลยี เข้ามาใช้ร่วมกับระบบการศึกษา ยังช่วยให้สามารถแก้ปัญหาระบบการศึกษาต่างๆ ได้ เช่น การสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ , การช่วยเสริมสร้างวินัยจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง , การช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานให้ทันสมัย และ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นต้น

บทสรุป ทิศทางและแน้วโน้มของเทคโนโลยี เทรนด์เทคโนโลยีโลกอนาคต

ในยุคดิจิทัลนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คนในสังคมมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง คนทุกระดับอายุ เกือบทุกอาชีพ มีความต้องการสารสนเทศอยู่ตลอดเวลาใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเริ่มนำมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็น ระบบปัญญาประดิษฐ์ ยูบิควิตัส การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมดิจิทัล จึงควรเตรียมความพร้อมในการปรับตัว เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาความรู้ การประกอบธุรกิจ  การใช้ เทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน การพักผ่อนและบันเทิง รวมถึงการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับชีวิตของตนเอง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ netmailbot